Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

October 22, 2008 -

The Associated Press reports that two Dutch teens have been convicted of stealing virtual game items from a third boy. All three played Runescape, a popular online RPG. At issue is ownership of two virtual items, an amulet and a mask.

While the ruling was the subject of some mirth in the U.S. gaming press, Antal Princen, a Dutch reader of GamePolitics, wrote in to say that there was much more to the story. The AP simply mentions that the victim was coerced, but Antal says there was some nasty real-world violence involved:

[The media reports] omitted a few important details: The duo not only stole the virtual goods, but actually beat the other kid up and threatened him with a knife. They extorted an amulet and mask. In Runescape they're worth a lot of money and in real life people buy them for real money, which is one of the reasons the judge said it was theft.

 

The boys were convicted for "violent theft". They lured the victim to their house, caught him in a chokehold and kicked and hit him. They used a kitchen knife to threaten the victim. Both thieves showed no regret and didn't acknowledge they did something wrong, which is never good if you find yourself in a Dutch court... The lawyers will appeal.

Indeed, Antal directed us to Dutch website Parool.nl, where we were able to translate the story sufficiently to confirm Antal's account. That being the case, the issue of whether one can steal virtual goods seems to take a back seat to the sheer thuggery of the would-be amulet robbers.

GP: Dank u wel to Antal Princen for the report!


Comments

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

Update: Victim to join two teens in community service punishment for being lame enough to pay to play Runecape in the first place.

('Popular?')

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

Wait...people still PLAY Runescape?  Wow.

 

"HEY! LISTEN!"

As an MMO gamer...

I am amazed at how fucking pathetic some fellow players can get when it comes to digital gear.

An eye for an eye makes the whole world blind.

An eye for an eye makes the whole world blind.

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

http://www.jeuridique.com

Hello!

Please find enclosed a link to the case.

The traduction (google) is kinda bad but it is way better than what I could do. Sorry for the long text. I wouldn’t cut any part of it.

I will personally write a post (in French) on my website about the case.

Best regards,

Peter-Olivier Dumas, esq.

 

====

 

Full text…

 

LJN: BG0939, Leeuwarden Court, 17/676123-07 VEV Print uitspraak Print ruling

 

Datum uitspraak: Date ruling: 21-10-2008 21-10-2008

Datum publicatie: Date of publication: 21-10-2008 21-10-2008

Rechtsgebied: Territory: Straf Criminal

Soort procedure: Type of procedure: Eerste aanleg - meervoudig First Instance - multiple

Inhoudsindicatie: Contents Indication: Diefstal virtuele goederen, diefstal met geweld, online computerspel, veroordeling. Virtual property theft, robbery with violence, online computer game, conviction.

 

Uitspraak Pronunciation

 

RECHTBANK LEEUWARDEN COURT LEEUWARDEN

Sector straf Criminal Division

 

parketnummer 17/676123-07 VEV Prosecutor number 17/676123-07 VEV

 

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken dd 21 oktober 2008 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte verdict of the full bench for the treatment of criminal dated October 21, 2008 in the case of the prosecution against the accused

 

[verdachte], [suspect],

geboren op [geboortedatum] 1992 te [geboorteplaats], born on [birth date] 1992 [birthplace],

wonende te [adres verdachte] residing at [address suspect]

 

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 7 oktober 2008. The court has given the investigation at the hearing held on October 7, 2008.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. RA Schütz, advocaat te Leeuwarden. The suspect appeared, assisted by RA Schütz, lawyer to Leeuwarden.

 

Telastelegging Telastelegging

Aan dit vonnis is een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van de dagvaarding gehecht, waaruit de inhoud van de telastelegging geacht moet worden hier te zijn overgenomen. This is a verdict by the Registrar certified photocopy of the subpoena attached, revealing the content of the telastelegging should be considered to be over here.

 

In de telastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. Telastelegging occurring in the clerical or manifest miss layers improved read. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad. The suspect is not in its interests.

 

Vordering officier van justitie Claim Prosecutor

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd: The prosecutor argued at the hearing sought:

- veroordeling voor het primair telastegelegde; - Conviction for primary telastegelegde;

- oplegging van een werkstraf voor de duur van 180 uren subsidiair 90 dagen jeugddetentie, alsmede voorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van vier weken met een proeftijd van twee jaar; - Imposition of a labor for the duration of 180 days 90 hours jeugddetentie alternative and contingent jeugddetentie for four weeks with a probationary period of two years;

 

Overweging ten aanzien van het verzoek van de raadsman tot het horen van getuigen Consideration regarding the request of the counsel to the hearing of witnesses

De raadsman heeft ter zitting bepleit om de zaak aan te houden als bedoeld in artikel 328 juncto artikel 315 van het Wetboek van Strafvordering, nu het volgens hem noodzakelijk is dat aangever, medeverdachte en de verbalisanten die het verhoor van verdachte hebben afgenomen als getuige worden gehoord. The counsel argued at the meeting called for the case to be held as provided for in Article 328 in conjunction with Article 315 of the Code of Criminal Procedure, now it is necessary that principal, co-defendant and the compiling of the interrogation of suspects have declined as a witness be heard . De rechtbank geeft het door de raadsman hiertoe aangevoerde hierna letterlijk weer: The court gives the counselor put this back literally below:

 

Cliënt ontkent de verweten gedragingen ten stelligste. Client denies the alleged conduct strongly. Hij stelt zelf geen geweld te hebben gebruikt en niet te hebben gezien dat de medeverdachte het geweld heeft gebruikt dat volgens de aangifte zou zijn gedaan. He claims himself to have used no violence and not to have seen that the co-defendant has used the violence that the declaration would be made. Het geweld en de bedreigingen die volgens de aangever zouden zijn verricht door [verdachte], past volstrekt niet bij het beeld dat van [verdachte] wordt verkregen uit de rapportage van de Raad voor de Kinderbescherming. The violence and threats which the declarant would be made by [suspect], not totally fit with the image of [suspect] is obtained from the reporting of the Council for the Child. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat iemand als [verdachte], zoals hij door de diverse referenten beschreven wordt, zomaar ineens een en eenmalig dergelijk gewelddadig gedrag zou vertonen. It is really inconceivable that someone like [suspect], as he described the various reviewers are, simply and suddenly a single such violent behavior would show. Volgens [verdachte] heeft de aangever ten onrechte de handelingen die mogelijk mededader [medeverdachte] heeft gepleegd, ook in verband gebracht met [verdachte]; mogelijk was de aangever door de handelingen van [medeverdachte] in de war, zodanig dat de aangifte een onjuist beeld geeft van de feiten. According to [suspects], the principal wrongly acts that may co-offender [co-defendant] has committed, also associated with [suspect] was the principal by the acts of [co-defendant] in the war, so that a false declaration picture of the facts. Uit het dossier blijkt dat de aangever flink overstuur was. The file shows that the principal was quite upset. Het feit dat medeverdachte [medeverdachte] [verdachte] ook belast, kan volgens [verdachte] mogelijk verklaard worden uit het feit, dat [medeverdachte] mogelijk heeft gedacht er zelf beter vanaf te komen als hij de schuld deels zou kunnen afschuiven of delen met [verdachte]. The fact that co-defendant [co-defendant] [suspect] also charged, in accordance with [suspect] may be explained by the fact that [co-defendant] may have thought themselves better from there to be partly to blame as he could buck or part by [ suspect]. [verdachte] geeft aan dat hij in eerste instantie heeft ontkend bij de politie, maar dat hij toen de politie hem niet geloofde en hem vertelde dat hij mogelijk veel langer op het bureau moest blijven, vervolgens maar de verdenkingen heeft beaamd. [suspect] indicates that he initially denied to the police, but when the police that he did not believe him and told him that he possibly much longer at the agency had to continue, but then has echoed the suspicions. Uit het proces-verbaal komt de in eerste instantie ontkennende houding van [verdachte] niet naar voren. The minutes in the first instance, the negative attitude of [suspect] is not raised.

[verdachte] acht het op grond van het voorgaande noodzakelijk voor de waarheidsvinding dat de aangever, [medeverdachte] en de verbalisanten die het verhoor hebben afgenomen, als getuige worden gehoord; de aangever en [medeverdachte] om door te nemen in hoeverre de aangifte cq de verklaring juist zijn met betrekking tot de voor [verdachte] belastende onderdelen; de verbalisanten om te horen of [verdachte] in eerste instantie een ontkennende houding heeft aangenomen in het verhoor, en of [verdachte] de in zijn verklaring opgenomen tekst geheel spontaan heeft verteld, of delen van de aangifte en wellicht de verklaring van de medeverdachte die mogelijk zijn voorgehouden, heeft beaamd. [suspect] considers it on the basis of the foregoing necessary for the truth that the principal, [co-defendant] and the compiling of the interrogation have declined, as witness be heard, the principal and [co-defendant] to take the extent to which the declaration or the statement is correct with regard to the [suspect] incriminating parts, the compiling to hear or [suspect] in the first instance, has adopted a negative attitude in the interview, and whether [suspect], the text included in his statement has totally spontaneous told, or parts of the declaration and perhaps the statement by the co-defendant who may be held, has echoed his comments.

Aangezien wegens een typefout in het adres in de brieven die ik [verdachte] in eerste instantie stuurde, deze brieven werden geretourneerd (in een laat stadium) en [verdachte] dus niet hebben bereikt, kon de zaak niet voor vrijdag 26 september 2008, zijnde tien dagen voor de zitting, met hem op kantoor besproken worden, hetgeen de reden is geweest dat niet tien dagen voor de zitting is verzocht de hierboven genoemde getuigen op te roepen. Since due to a typographical error in the address in the letters that I [suspect] in the first instance sent these letters were returned (in a late stage) and [suspect] is not reached, the case could not Friday, September 26, 2008, being ten days before the meeting, discussed with him in the office, which is the reason that not ten days before the session is called the above-mentioned witnesses to call.

 

De rechtbank overweegt als volgt. The court is considering as follows. De raadsman heeft in zijn verzoek - kort gezegd -de betrouwbaarheid van de verklaringen in het proces-verbaal betwist. The counsel has in his request - in short, the reliability of the statements in the disputed minutes. Naar het oordeel van de rechtbank is dit verzoek naar juridische maatstaven onvoldoende onderbouwd en zijn uit de stukken en het verhandelde ter zitting, gelet ook op de verklaring van verdachte, geen aanwijzingen naar voren gekomen om deze personen nader te horen als getuige. In the opinion of the court is requested to legal standards and are insufficiently substantiated in the documents and traded at the session, given also the statement of accused, no evidence emerged for these people to be heard as a witness. Derhalve is de rechtbank van oordeel dat dagvaarding of oproeping van deze personen niet noodzakelijk is. Therefore, the court finds that summons or notice of such persons is not necessary. De rechtbank wijst aldus het verzoek van de raadsman af. The court thus indicates the request of the counsel off.

 

Het bestanddeel ‘goed’ als bedoeld in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht The constituent ‘fine’ as provided for in Article 310 of the Penal Code

De officier van justitie heeft - kort gezegd - ter zitting aangevoerd dat de virtuele amulet en het virtueel masker goederen zijn die onder het bestanddeel ‘goed’ als bedoeld in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht vallen en de raadsman heeft ter zitting het tegenovergestelde bepleit. The Public Prosecutor has - in short - argued in court that the virtual amulet and the mask virtual goods within the constituents are ‘good’ as provided for in Article 310 of the Penal Code and the counselor told the House advocated the opposite.

 

De rechtbank overweegt als volgt. The court is considering as follows. In de onderhavige zaak is sprake van virtuele goederen, namelijk een virtuele amulet en een virtueel masker uit het online computerspel “RuneScape”. In this case there is virtual goods, namely a virtual amulet and a virtual mask from the online computer game “Runescape”. Het volgende is de rechtbank ambtshalve bekend over “RuneScape”. The following is the court ex officio known about “Runescape”. “RuneScape” is één van de grotere online spellen en vooral populair onder de jeugd. “Runescape” is one of the larger online games and especially popular among the youth. Miljoenen spelers, zogenaamde online gamers, over de hele wereld spelen het spel. Millions of players, so-called online gamers, all over the world play the game. “RuneScape” speelt zich af in een virtuele wereld, waarin spelers met karakters kunnen deelnemen aan die virtuele wereld. “Runescape” is set in a virtual world where players with characters who could participate in virtual world. Spelers kunnen onder meer opdrachten (’quests’) vervullen, tegen andere spelers vechten en andere activiteiten ontplooien. Players may include contracts ( “quests”) perform, fighting against other players and other activities. Hiervoor kan men onder andere ‘items’, zoals een masker of een amulet, verkrijgen. This may involve, inter alia, ‘items’ as a mask or an amulet, procurement. De items hebben elk afzonderlijk een waarde. The items each have a value. Die waarde wordt in dit spel uitgedrukt in ‘coins’ en die waarde fluctueert op basis van vraag en aanbod van die items. That value is in this game expressed in ‘coins’ value, which fluctuates based on demand and supply of those items. Met die ‘coins’ kan men als speler ’skills’ (vaardigheden) trainen. With these ‘coins’ can be as a player’ skills’ (skills) training. Hoe meer ‘coins’ de speler heeft, hoe sterker hij wordt in het spel “RuneScape”. The more ‘coins’ the player has, the stronger he is in the game “Runescape”.

Aangever, verdachte en medeverdachte hadden elk een account, dat toegang gaf tot het spelen van “RuneScape” en waren ook actief speler van dit spel. Principal, and co-defendant had accused each one account, which gave access to the playing of “Runescape” and were also active player of this game. Aangever had in zijn account een virtuele amulet en een virtueel masker. Principal had in his account a virtual amulet and a virtual mask.

 

Artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht heeft als doel het vermogen van de burger te beschermen. Article 310 of the Penal Code aims at the ability of citizens to protect. Bij de beantwoording van de vraag of virtuele goederen, goederen in de zin van dat artikel zijn, dient dit in het oog te worden gehouden. In answering the question of whether virtual goods, goods in the meaning of that article, this in order to be considered.

Er is een aantal criteria waaraan moet worden voldaan, wil er sprake zijn van een goed in de zin van genoemd artikel. There are a number of criteria that must be met for there to be a property within the meaning of that article.

Allereerst is van belang of een goed voor de bezitter ervan waarde heeft. First of all, is important or good for the possessor of value. Deze waarde hoeft niet in geld uitgedrukt te kunnen worden. This value does not have money to be expressed.

In de huidige maatschappij zijn de virtuele goederen uit het online computerspel “RuneScape” van grote betekenis geworden. In today’s society, the virtual goods from online computer game “Runescape” of great significance become. Voor grote aantallen online gamers hebben deze goederen waarde. For large numbers of online gamers these goods have value. Hoe meer virtuele goederen een speler heeft, hoe sterker hij is in het spel. The more a player virtual goods has, the stronger he is in the game. Bovendien worden de virtuele goederen voor geld gekocht en verkocht, bijvoorbeeld via internet of op het schoolplein. Moreover, the money for virtual goods bought and sold, including via the Internet or on the playground.

Uit de onderhavige zaak blijkt ook dat het masker en de amulet voor zowel aangever als verdachte en medeverdachte waarde hadden. The case also shows that the mask and the declarant as a talisman for both suspect and co-defendant had value.

 

Van belang is tevens dat een goed niet stoffelijk behoeft te zijn. Of interest is that not a mortal need to be. In de jurisprudentie is uitgemaakt dat ook niet-stoffelijke voorwerpen - zoals elektriciteit en giraal geld - als goed in strafrechtelijke zin worden aangemerkt. In the case law has determined that non-material objects - such as electricity and scriptural money - as well as in criminal sense. De virtuele amulet en het virtueel masker als bedoeld in de onderhavige zaak zijn geen stoffelijke goederen, alhoewel ze wel waarneembaar zijn. The virtual amulet and the virtual template as defined in this case are not material goods, although they are noticeable. Gelet op de bedoelde jurisprudentie is dat geen beletsel om ze als goed als bedoeld in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht aan te merken. Having regard to the said case law is that no impediment to them as well as provided for in Article 310 of the Penal Code to brands.

 

Voorts blijkt uit de jurisprudentie dat een belangrijk kenmerk van een goed in strafrechtelijke zin is dat de wegnemer bij diefstal de feitelijke macht over het gestolen goed verkrijgt en de bestolene de feitelijke macht door het wegnemen daarover verliest. Furthermore, the jurisprudence that an important feature of a criminal sentence is that the actual theft wegnemer in power over the stolen goods and obtain the bestolene the actual power by removing it loses. Het bezit van het goed moet van de een naar de ander kunnen overgaan. The possession of the property must be of one to the other can pass. Met strafrechtelijk bezit wordt bedoeld het hebben van feitelijke macht. With criminal possession means having actual power. In de jurisprudentie is uitgemaakt dat het voorgaande niet het geval is bij een pincode, computergegevens en belminuten van een telefoonabonnement. In the case law has determined that the foregoing is not the case with a PIN number, computer and a phone call minutes.

De in de onderhavige zaak bedoelde virtuele goederen, te weten een virtuele amulet en een virtueel masker, waren in het bezit van aangever. In this case referred virtual goods, namely a virtual amulet and a virtual mask, were in possession of principal. Alleen hij had de feitelijke macht over die goederen. Only he had the actual power over such goods. Het bezit van die virtuele goederen kan worden overgedragen, bijvoorbeeld door de goederen van het ene account naar het andere over te hevelen. Possession of such virtual goods can be transferred, for example, by goods from one account to another to transfer.

In de onderhavige zaak zijn de goederen ook overgegaan, namelijk uit de feitelijke macht van aangever naar die van verdachte en de medeverdachte. In this case the goods are also made, namely from the actual power of principal to that of the suspect and co-defendant. Verdachte en de medeverdachte hebben de goederen van het account van aangever overgebracht naar het account van verdachte. Suspect and the co-defendant, the goods account of the principal transferred to the account of suspicious. Hierdoor is aangever de feitelijke macht over de goederen kwijtgeraakt en hebben verdachte en de medeverdachte de feitelijke macht daarover verkregen. This principal is the actual power over the goods and have lost the suspect and co-defendant on the actual power obtained.

 

Nu de virtuele amulet en het virtueel masker als bedoeld in de onderhavige zaak aan de hiervoor genoemde criteria voldoen, is de rechtbank van oordeel dat deze virtuele goederen onder het begrip ‘goed’ als bedoeld in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht vallen en toebehoorden aan aangever. Now the virtual amulet and the virtual template as defined in this case to the above criteria, the court considers that these virtual goods under the concept of ‘good’ as provided for in Article 310 of the Penal Code and belonged to principal.

 

Bewijsoverweging Proof Recital

De raadsman heeft ter zitting aangevoerd dat verdachte de goederen zich niet wederrechtelijk heeft toegeëigend en vrijgesproken moet worden van het primair en subsidiair telastegelegde, nu de spelregels van “RuneScape” de gedragingen van verdachte en medeverdachte toelaten en zij derhalve niet strafbaar hebben gehandeld. The counsel has argued in court that the suspect goods are not unlawfully appropriated and should be acquitted of primary and alternative telastegelegde, now that the playing of “Runescape” the suspicious behavior and allow co-defendant and therefore not punishable acted.

De rechtbank is van oordeel dat dit verweer moet worden verworpen, nu de handelingen van verdachte en medeverdachte buiten de context van het spel hebben plaatsgevonden en aldus niets met de spelregels van “RuneScape” te maken hebben. The court believes that this defense should be rejected, now the actions of defendant and co-defendant outside the context of the game have taken place and thus nothing to do with the playing of “Runescape” deal.

 

Bewijsmiddelen Evidence

De rechtbank past met betrekking tot het primair telastegelegde de volgende bewijsmiddelen toe: The court suits related to the primary evidence telastegelegde the following resources:

 

1. 1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 7 oktober 2008, welke -zakelijk weergegeven- onder meer inhoudt: suspect made the statement at the hearing on October 7, 2008, which, essentially, including:

Op 6 september 2007 zijn [medeverdachte], [slachtoffer] en ik naar het huis van [medeverdachte] in Leeuwarden gegaan. On September 6, 2007 are [co-defendant], [victim] and I went to the house of [co-defendant] went in Leeuwarden. [medeverdachte], [slachtoffer] en ik spelen allemaal het online spel “RuneScape”. [co-defendant], [victim] and I play all the online game “Runescape”. Een dag eerder hadden [medeverdachte] en ik via MSN met elkaar gesproken om virtuele goederen van de online game “RuneScape” uit het account van [slachtoffer] over te brengen naar ons account. A day earlier had [co-defendant] and I talked with each other via MSN to virtual goods from online game “Runescape” from the account of [victim] to bring to our account. Ik heb gezien dat [medeverdachte] [slachtoffer] heeft geslagen. I’ve seen that [co-defendant] [victim] has beaten. Ik heb ook gezien dat [medeverdachte] een mes heeft gepakt en daarmee richting [slachtoffer] liep. I have also seen that [co-defendant] has caught a knife and direction [victim] walked. Nadat ik was vertrokken uit de woning van [medeverdachte] en in mijn woning achter de computer zat, heeft [medeverdachte] mij via MSN gevraagd om weer terug te komen. After I was gone from the house of [co-defendant] and in my house behind the computer Saturday, has [co-defendant] asked me via MSN to come back. Ik kwam meteen naar zijn woning. I came straight to his home. Een virtueel amulet en een virtueel masker zijn door [medeverdachte] vanuit het account van [slachtoffer] overgebracht naar mijn account. A virtual amulet and a virtual mask by [co-defendant] from the account of [victim] transferred to my account. [medeverdachte] en ik zouden elk de helft van de waarde van die items krijgen. [co-defendant] and I would each provide half the value of those items get.

 

2. 2. het in wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor verdachte (pag. 30, 32 en 33), welke -zakelijk weergegeven- onder meer inhoudt: in the legal form formatted minutes of questioning suspect (pg. 30, 32 and 33), which, essentially, including:

Ik heb [slachtoffer] op 6 september 2007 in een wurggreep genomen door zijn nek in te klemmen in mijn elleboog. I [victim] on September 6, 2007 in a stranglehold by his neck to terminals in my elbow. Ik spande mijn spieren aan, zodat [slachtoffer] geen lucht kon krijgen. I stretched my muscles, so [victims] could get no air. Wij hebben [slachtoffer] geslagen. We have [victim] beaten. Ik heb [slachtoffer] opzettelijk met mijn vlakke hand tegen zijn gezicht geslagen. I [victim] intentionally with my hand flat against his face beaten. Omdat [slachtoffer] niet meewerkte, heb ik hem de keel dichtgeknepen. Because [victim] was not cooperating, I gave him the throat clenched. Wij dwongen [slachtoffer] om in te loggen op die computer. We forced [victim] to log onto that computer. [slachtoffer] wilde niet zijn wachtwoord geven en inloggen op de computer om het spel te spelen. [victim] did not want to give his password and log on the computer to play the game. Doordat wij hem bedreigden, heeft hij op een gegeven moment wel ingelogd en het spel opgehaald. Because we threatened him, he at some point have to be logged and the game picked up. Ik bedreigde [slachtoffer] dat hij wel mee moest werken. I threatened [victim] that he had to do work. Als [slachtoffer] niet wilde meewerken dan zou ik hem nog meer klappen geven. If [victim] did not want to cooperate then I would give him more blows. Omdat wij [slachtoffer] bedreigden heeft hij zich ingelogd. Because we [victims] are threatened, he logged. Als wij hem niet bedreigd hadden, dan had hij vrijwillig nooit toegestaan dat wij aan zijn punten konden komen. If we had not threatened him, then he had never voluntarily allowed that we could come to his points. Uit de keukenla heb ik twee messen gepakt. The keukenla I caught two knives. Ik haalde het lemmet van beide messen over elkaar. I took the blades of two knives on each other. Mijn bedoeling was dat [slachtoffer] hiervan bang zou worden en zou meewerken om ons zijn wachtwoord en dergelijke te geven. My intention was that [the victim] this would be scared and would contribute to us to give password and such. Ook is [slachtoffer] tegen de grond gewerkt. Also, [victim] to the ground worked. Wij hebben hem toen geslagen. We have beaten him. Een dag eerder hebben [medeverdachte] en ik afgesproken dat we [slachtoffer] de volgende dag mee zouden nemen naar het huis van [medeverdachte] en dat we dan met geweld zouden proberen om die punten en het geld van [slachtoffer] te krijgen en we spraken af dat we over zouden gaan op geweld als ons plan zou mislukken. A day earlier [co-defendant] and I agreed that we [victims] the next day it would take to the house of [co-defendant] and that we would try to violence with these points and the money from [victim] to get and we agreed that we would go on to violence if our plan would fail.

 

3. 3. het in wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aangifte (pag. 17, 18, 19), welke -zakelijk weergegeven- onder meer inhoudt: in the legal form formatted minutes of declaration (pg. 17, 18, 19), which, essentially, including:

Ik doe al jaren een spelletje op internet. I am a long game on the Internet. Ik ben hier gemiddeld iedere dag meer dan 4 uren mee bezig. I’m here every day on average more than 4 hours doing. Het spelletje heet RuneScape. The game is called Runescape. Het is een spel waarbij je een klein poppetje bent dat geld kan verdienen door te werken. It is a game where you’re a little doll that can earn money by working. Ik ben erg rijk op Runescape en omdat ik rijk ben ook heel sterk. I’m very rich in Runescape and rich because I’m also very strong. Ik ben in dit spel bijna niet te verslaan. I’m in this game is almost impossible to beat. Vanwege mijn grote bezit op Runescape aan geld en goederen verander ik bijna iedere drie dagen mijn wachtwoord, omdat ik bang ben dat iemand erachter komt en mij hacked. Because of my great hold on to Runescape money and goods to change almost every three days my password, because I’m afraid that someone finds out and hacked me.

[medeverdachte] wil graag dat ik hem geld en items geef in het spel. [co-defendant] would like that I give him money and items in the game.

Ik fietste op 6 september 2007 mee met [medeverdachte] en [verdachte] naar de woning van [medeverdachte] te Leeuwarden. I cycled on September 6, 2007 along with [co-defendant] and [suspect] to the homes of [co-defendant] to Leeuwarden. Ik zag dat [medeverdachte] met een sleutel de deur van de flatwoning opendeed. I saw that [co-defendant] with a key to the door of the apartment house was open. Ik moest vervolgens met [verdachte] en [medeverdachte] meelopen naar een slaapkamer in de woning. I had then with [suspect] and [co-defendant] flour open to a bedroom in the house. Vervolgens moest ik van [medeverdachte] en [verdachte] meewerken om het geld en de goederen van mijn account over te zetten naar het account van [verdachte]. Then I had to [co-defendant] and [suspect] to contribute money and goods from my account into the account of [suspect]. Toen ik zei dat ik dat niet wilde, begonnen [medeverdachte] en [verdachte] mij te slaan en te schoppen. When I said that I did not want started [co-defendant] and [suspect] would store and shovels. Ik werd kennelijk opzettelijk en met kracht met tot vuisten gebalde handen tegen mijn hoofd geslagen. I was apparently intentionally, and with fists to force combined with hands against my head beaten. Zij sloegen mij opzettelijk en met kracht heel veel keren tegen mijn hoofd en tegen mijn ribben. They beat me with intent and effect a lot of times against my head and against my ribs. Door de klappen die ik kreeg, viel ik op de grond van de slaapkamer. By the blows that I got, I fell on the floor of the bedroom. Vervolgens voelde en zag ik dat beiden mij opzettelijk en met kracht schopten tegen mijn borstkas en mijn benen. Then I felt and saw that both me and deliberately kicked with force against my chest and my legs. Ook zag en voelde ik dat zij kennelijk opzettelijk en met kracht op mijn borstkas gingen staan. I also saw and felt that they apparently intentionally and went thoracic effect on my stand. Door de vele klappen en schoppen en doordat beiden met hun voeten op mijn borst gingen staan, voelde ik erg veel pijn. Because of the many blows and shovels and by both with their feet on my chest went to, I felt very much pain. Ik hoorde dat ze tegen mij riepen dat ze me dood zouden maken. I heard that she cried to me that they would kill me. Vervolgens zag en hoorde ik dat eerst [medeverdachte] naar de keuken liep en een mes ophaalde en dat kort daarop [verdachte] ook naar de keuken liep en twee messen ophaalde. Then I saw and heard that first [co-defendant] went to the kitchen and a knife was drawn and shortly after that [suspect] also ran to the kitchen and two knives drawn. Met de messen bedreigden [medeverdachte] en [verdachte] mij met de dood. With the knives threatened [co-defendant] and [suspect] me with death. Ik werd erg bang. I was very scared. Ik kon niets anders meer dan meewerken met [medeverdachte] en [verdachte]. I was nothing more than cooperate with [co-defendant] and [suspect]. Ik durfde niets meer te weigeren. I dared not refuse. Ik zag dat [verdachte] inlogde met zijn account op het spel RuneScape op de computer in de slaapkamer. I saw that [suspect] logged on his account at the game Runescape on the computer in the bedroom. Ik moest vervolgens met beiden mee naar een computer in de woonkamer van de flat waar ik met mijn account moest inloggen op het spel RuneScape. I had then with both to a computer in the living room of the apartment where I had to log in to my account on the game Runescape. Vervolgens moest ik onder dwang met mijn poppetje vechten tegen [verdachte] die het spel speelde vanaf de computer op de slaapkamer. Then I had with my doll forced to fight against [suspects] who played the game from the PC to the bedroom. Tijdens het vechten met het poppetje van [verdachte] bleef [medeverdachte] steeds bij mij staan in de woonkamer. During the fighting with the figure of [suspect] was [co-defendant] always with me in the living room. Ik zag dat [medeverdachte] en [verdachte] wisselden. I saw that [co-defendant] and [suspect] exchanged. Toen [verdachte] bij mij en de computer kwam staan in de woonkamer en [medeverdachte] naar de slaapkamer was, werd ik plotseling door [verdachte] met de stoel waarop ik zat naar achterover getrokken. When [suspect] to me and the computer came in the living room and [co-defendant] to the bedroom was, I was suddenly by [suspect] with the chair on which I was drawn back to. Ik lag op de grond en kreeg van [verdachte] weer klappen en schoppen op mijn hoofd en mijn lichaam. I was on the ground and was of [suspect] weather blows and kicks to my head and my body. Toen het ophield, zag ik dat [verdachte] op de stoel zat bij de computer in de woonkamer. When it ended, I saw that [suspect] on the chair was in the computer in the living room. Ik stond op en zag dat [verdachte] al mijn geld en goederen van mijn RuneScape-account overzette naar zijn eigen account, van mij stal. I got up and saw that [suspect] all my money and property from my account on Runescape continued to his own account, mine stable. Nadat [verdachte] al het geld en goederen van mijn account had gestolen, zag ik dat hij uitlogde. After [suspect] all the money and property from my account had been stolen, I saw that he uitlogde. Ook [medeverdachte] kwam erbij in de woonkamer. Also [co-defendant] was there in the living room. Door beiden werd ik vervolgens uit huis gezet. Both, I was put off house.

 

4. 4. het in wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor medeverdachte (pag. 24, 25, 26 en 27), welke -zakelijk weergegeven- onder meer inhoudt: in the legal form formatted minutes of questioning co-defendant (pg. 24, 25, 26 and 27), which, essentially, including:

Vroeger was ik rijker in dit spel dan [slachtoffer], maar [slachtoffer] had een paar dagen geleden geluk gehad, want hij had spullen gevonden van een dode man en die man was heel rijk en had dus veel waardevolle spullen. Previously, I was richer in this game than [victims], but [victim] had a couple days ago lucky, because he had found belongings of a dead man and that man was very rich and had so many valuable things. Die spullen had [slachtoffer] gepakt en daardoor was hij in één klap heel rijk. That stuff had [victim] and therefore he was caught in a blow very rich. Ik werd daar eigenlijk wel jaloers van. I was there actually jealous of. Ik heb een paar keer aan [slachtoffer] gevraagd of ik wat geld of spullen van hem kon krijgen. I have a couple of times to [victim] asked if I have some money or things could get from him. Daarmee bedoel ik dan spullen of coins die je in dit computerspel gebruikt. I mean stuff than you or coins used in this computer game. Ik heb een vriend die [verdachte] (fonetisch) heet. I have a friend who [suspect] (phonetic) is called. Ik vroeg op 6 september 2007 of [verdachte] Runescape wilde spelen en ik zei verder dat ik van plan was om [slachtoffer] te hacken. I asked in September 6, 2007 or [suspect] Runescape wanted to play and I said that I was planning to [victim] to hacking. Hiermee bedoel ik dat ik spullen van hem af wilde pakken. I mean stuff that I wanted him to tackle. Hij vond dat goed en fietste met [slachtoffer] en mij naar mijn huis. He felt good and cycled with [victim] and me to my house.

Ik ben met [slachtoffer] gaan vechten, omdat hij niet wilde inloggen. I’m with [victims] go fight, because he did not want to log. Ik heb hem geschopt, twee keer hard geschopt tegen zijn benen. I kicked him, twice kicked hard against his legs. Ik heb [slachtoffer] ook geduwd en getrokken. I [victim] also pushed and pulled. Ik heb hem naar de grond gewerkt. I got him to the ground worked. [verdachte] ging naar huis. [suspect] went home. Ik heb via MSN tegen [verdachte] gezegd dat hij weer moest komen, omdat [slachtoffer] niet wilde inloggen. I got through MSN against [suspect] said that he had to come back, because [victim] did not want to log. [verdachte] kwam meteen. [suspect] came immediately. [verdachte] heeft [slachtoffer] geslagen op zijn hoofd. [suspect] has [victim] beaten on his head. Ook kneep hij in het hoofd van [slachtoffer]. He also tweak in the minds of [victim]. [verdachte] heeft [slachtoffer] op de grond gegooid en [verdachte] en ik hebben bovenop [slachtoffer] gestaan. [suspect] has [victim] on the ground and thrown [suspect] and I have top [victim] before. [verdachte] en ik stonden om de beurt op zijn heupen en aan de zijkant van zijn ribben. [suspects] and I were to take turns on his hips and on the side of his ribs. We stonden niet echt op hem, maar drukten met een been op hem. We were not really him, but expressed with a leg on him. Ik ben toen naar de keuken gelopen en heb een mes uit een keukenla gepakt. I then walked to the kitchen and got a knife from a keukenla caught. Dit was een groot en dik vleesmes met een zwart handvat. This was a big and thick carving knife with a black handle. [verdachte] pakte ook twee messen. [suspect] also grabbed two knives. Eén van die messen was een scherp dun mes. One of those knives was a sharp thin knife. Ik maakte dreigende bewegingen met het mes in mijn hand. I made threatening gestures with the knife in my hand. Ik slingerde er wat mee. I slingerde out and get started. Ik stond daarbij ongeveer drie meter van [slachtoffer] af en liep richting [slachtoffer]. I was about three meters away from this [victim] off and walked toward [victim]. [verdachte] maakte met beide messen dreigende bewegingen door de messen heen en weer te bewegen. [suspect] made with two knives threatening movements by the blades to move back and forth. [verdachte] en ik wilden [slachtoffer] bang maken en ik heb tegen [slachtoffer] gezegd: “Ik maak je dood”. [suspects] and I wanted [victims] are scared, and I voted against [victim] said: “I make you dead.” We hebben de messen daarna teruggelegd en gezegd dat [slachtoffer] moest inloggen. We have the knives back then and said that [the victim] had to log. [slachtoffer] heeft toen ingelogd, omdat hij bang was. [victim] gave in, because he was scared. Hij heeft ingelogd op de computer in de woonkamer. He has logged on the computer in the living room. Ik ben toen achter de computer gaan spelen en heb spullen van hem gedropt. When I am behind the computer to play and have stuff from him dropped. Dit betekent dat ik spullen van hem op een andere plek heb neergelegd en ik wilde dit dan via die andere computer weer pakken, zodat het van mij werd. This means that I stuff him in a different place and I wanted to have deposited it through those other computer address, so it was me. Ik heb een amulet en een masker gedropt. I have an amulet and a mask dropped. Het masker, maar vooral de amulet zijn in dit spel veel waard. The mask, but the amulet in this game very much. [verdachte] en ik delen vaak spullen in dit spel en had ik er dus ook voordeel van. [suspects] and I share many things in this game and I therefore also benefit from. Ik zag dat [verdachte] [slachtoffer] hard op de grond gooide. I saw that [suspect] [victim] threw hard on the ground.

U vraagt mij of [verdachte] en ik de diefstal van de coins hadden gepland. You ask me if [suspects] and I the theft of the coins had planned. [verdachte] en ik hadden dit inderdaad de dag ervoor al afgesproken via MSN. [suspects] and I had the day before this is indeed already agreed through MSN. Als [slachtoffer] niet met ons mee wilde werken, dan zouden wij hem slaan. If [victims] do not want to work with us, then we would save him. Dit was een idee van ons allebei. This was an idea of us both.

 

5. 5. het in wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen (pag. 21), welke -zakelijk weergegeven- onder meer inhoudt: in the legal form formatted minutes of findings (pg. 21), which, essentially, including:

Wij, verbalisanten, zagen op 6 september 2007 dat [slachtoffer] zichtbaar pijn had en zodanig onder de indruk was van dit alles dat [slachtoffer] maar moeilijk zijn verhaal kwijt kon aan ons verbalisanten. We, compiling it, saw on September 6, 2007 that [the victim] visible pain and had to be under the impression was that everything that [victims] but difficult story was lost to us compiling it.

 

6. 6. het in wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van politie (pag. 4), welke -zakelijk weergegeven- onder meer inhoudt: in the legal form formatted minutes of police (pg. 4), which, essentially, including:

Na overleg met de officier van justitie werd door de verdachte [verdachte] de door hem en door medeverdachte [medeverdachte] in het spel Runescape gestolen goederen teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. After consultation with the public prosecutor was accused by the [suspect] by him and by co-defendant [co-defendant] in the game Runescape stolen goods returned to the rightful owner. Via een computer op het politiebureau te Leeuwarden werd door verdachte [verdachte] ingelogd in het voornoemde spel. Through a computer at the police station in Leeuwarden was suspicious [suspect] logged in the aforementioned game. Tevens werd door aangever het spel opgestart. It was also by providing the game started. Telefonisch werd door de aangever aan mij, verbalisant Veldman, doorgegeven dat op een gegeven moment hij alle door de verdachten gestolen goederen terug had ontvangen, waarna het spel weer werd beëindigd. Telephone by the principal to me, compiling Veldman, given that at any given moment by all the suspects had received stolen goods back, and the game ended.

 

7. 7. een schriftelijke geneeskundige verklaring dd 7 september 2008 met betrekking tot [slachtoffer] (pag. 37), welke -zakelijk weergegeven- onder meer inhoudt: a written medical certificate dated September 7, 2008 with respect to [victim] (pg. 37), which, essentially, including:

Uitwendig waargenomen letsel: External injuries observed:

- drukpijn rechts op de borstkas; - Pressure on the right chest pain;

- schaafwonden en drukpijn op de rechterschouder; - Grazes pressure and pain on the right shoulder;

- drukpijnlijke rechterbil en rechterenkel. - Pressure sore right buttock and right ankle.

Datum waarop werd onderzocht: 07/09/2007. Date has been examined: 07/09/2007.

Geschatte duur van de genezing: 2 weken. Estimated duration of the healing: 2 weeks.

 

Bovenstaande wettige bewijsmiddelen -in onderling verband en samenhang beschouwd- houden de redengevende feiten en omstandigheden in waarop de beslissing van de rechtbank steunt dat verdachte het hierna bewezenverklaarde feit heeft begaan. The above legal evidence-related and mutually-together, the reason decisive facts and circumstances in which the decision of the court that supports proven below the suspect has committed stated fact.

 

Bewezenverklaring Proven Declaration

De rechtbank acht het primair telastegelegde bewezen, met dien verstande dat: The court considers it primarily telastegelegde proven, with the proviso that:

 

primair primary

hij op 6 september 2007 te Leeuwarden, in de gemeente Leeuwarden, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een virtueel amulet en een virtueel masker van het online computerspel genaamd RuneScape, toebehorende aan [slachtoffer], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat hij, verdachte, en zijn mededader die [slachtoffer] meermalen en met kracht met tot vuisten gebalde handen tegen het hoofd en de ribben en elders tegen het lichaam hebben geslagen en die [slachtoffer] tegen de borstkas en de benen en elders tegen het lichaam hebben geschopt en op het lichaam van die [slachtoffer] zijn gaan staan en messen in de richting van het lichaam van die [slachtoffer] hebben gehouden en met messen zwaaiende en slingerende bewegingen voor die [slachtoffer] hebben gemaakt en die [slachtoffer] hebben toegevoegd de woorden “ik maak je dood”, en die [slachtoffer] in zijn stoel achterover hebben getrokken en naar de grond hebben gewerkt en de nek van die [slachtoffer] in een wurggreep hebben genomen. he September 6, 2007 in Leeuwarden, Leeuwarden in the town, together and in association with another, with the intention of misappropriation has removed a virtual amulet and a virtual mask of the online computer game called Runescape, belonging to [victim] , The theft was preceded and accompanied by violence and threats of violence against [victim], with the aim of that theft to prepare and easy to make, what violence and threat of violence so that he existed, suspicious, and his co-offender that [victim] repeatedly and forcefully with fists until combined hands against the head and ribs and elsewhere against the body and have beaten the [victim] against the chest and the legs and elsewhere against the body and kicked on the body of that [victims] are going and knives in the direction of the body of the [victims] have taken with knives and swinging and swaying movements for those [victims] have made and that [victims] have added the words “I don ‘dead’ , And [victims] have back in his chair and pulled to the ground have worked and the neck of the [victims] have taken a stranglehold.

 

De verdachte zal van het meer of anders telastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht. The suspect will be of more or else telastegelegde be acquitted because the court that no evidence eight.

 

Kwalificatie Qualifier

Het bewezene levert op het misdrijf: It provides evidence on the crime:

 

primair diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen. primarily theft, preceded and accompanied by violence and threats of violence against persons, committed with the intent for that theft to prepare and easy to make, while the offense is committed by two or more persons.

 

Strafbaarheid verdachte Criminal suspect

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken. The eight suspected criminal court now not only defense is revealed.

Strafmotivering Criminal Grounds

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden strafsoort en strafmaat in aanmerking: The court takes in the provision of the following type and state criminal sentencing into account:

- de aard en de ernst van het gepleegde feit; - The nature and seriousness of the offense;

- de omstandigheden waaronder dit is begaan; - The circumstances under which it was committed;

- de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en deze naar voren komt uit het uittreksel uit het algemeen documentatieregister en de rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming dd 24 oktober 2007 en 19 september 2008; - The person accused, as it appeared at the hearing and this was reflected in the excerpt from the general registry documentation and the reports of the Council for the Child dated October 24, 2007 and September 19, 2008;

- de vordering van de officier van justitie; - The application of the Prosecutor;

- het pleidooi van de raadsman. - The argument of counsel.

 

Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan diefstal met geweld. Suspect has together with another guilty of robbery with violence. Na daartoe tevoren gemaakte afspraak hebben zij een schoolgenoot mee naar huis genomen en hem onder bedreiging met woorden en messen en door een forse lichamelijke mishandeling gedwongen in te loggen op zijn account van het computerspel “RuneScape”. Advance appointment made with the approval of a school, they enjoyed back home and taken him under threat of words and knives and a strong physical abuse forced them to log into his account of the computer game “Runescape”. Zij hebben het slachtoffer op deze wijze voor hem en ook voor de daders van veel waarde zijnde goederen uit dit spel, te weten een virtuele amulet en een virtueel masker, uit jaloezie gestolen. They are victims in this way for him and also for the perpetrators of many goods are value for this game, namely a virtual amulet and a virtual mask, stolen from jealousy.

Het slachtoffer heeft ten gevolge van deze benarde situatie lichamelijk en psychisch letsel ondervonden. The victim shall have the effect of this plight physical and psychological injuries suffered.

De rechtbank tilt zwaar aan deze feiten. The court tilt heavily to these facts.

Strafverzwarend acht de rechtbank dat verdachte, hoewel nog jong, weloverwogen heeft gehandeld en geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor wat er is gebeurd. Penalties, the court suspect that, although still young, has acted deliberately and takes no responsibility for what happened. Verdachte heeft geen blijk gegeven van inzicht in het strafbare van zijn handelen en heeft een te positief beeld van zichzelf. Suspect has not shown an understanding of the criminal act and has a positive image of themselves. De omstandigheid dat verdachte niet eerder met politie en justitie in aanraking is geweest en dat er veel tijd is verstreken tussen het plegen van het feit en de zitting beschouwt de rechtbank als strafverminderend. The fact that defendant does not have prior police and the judiciary been in contact and that much time has elapsed between the commission of the offense and the session sees the court as punishment decreasing.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft over verdachte een tweetal rapporten uitgebracht, waaruit blijkt dat er zowel in de situatie op school als thuis geen problemen zijn gesignaleerd over het functioneren van verdachte. The Council for the Child has accused two reports, showing that both the situation at school and at home no problems have been reported on the operation of suspicious. De Raad onthoudt zich van het geven van een strafadvies, omdat verdachte een ontkennende houding heeft aangenomen. The Council refrain from giving an opinion punishment, because a suspect has adopted negative attitude.

De officier van justitie heeft een werkstraf en daarnaast een voorwaardelijke jeugddetentie gevorderd. The prosecutor has a labor and a conditional jeugddetentie pleadings. Voor een feit als waarvan in casu sprake is, is in het algemeen een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf passend. For a fact which in this case as there is in general an unconditional prison sentence is appropriate. De rechtbank zal hiertoe echter niet overgaan gelet op het feit dat verdachte ten tijde van het plegen van het delict 14 jaar was, hij nog niet eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen en ook omdat er tussen datum delict en de terechtzitting veel tijd is verstreken. However, the court will not proceed in view of the fact that suspicious at the time of the commission of the offense was 14 years, he has not previously with police and the judiciary has come in contact and also because there date between offense and the hearing is a lot of time expired. Ook in het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming is gesteld dat een jeugddetentie geen meerwaarde heeft. Also in the report of the Council for the Child states that a jeugddetentie no added value.

De rechtbank kan zich derhalve vinden in de strafmodaliteit als door de officier van justitie aangegeven en zal verdachte een forse werkstraf opleggen. The court may therefore find themselves in the modality as punishment by the prosecutor declared a suspect and will impose strong labor. Een voorwaardelijke jeugddetentie zal verdachte worden opgelegd, teneinde hem er van te weerhouden in de toekomst weer de fout in te gaan. A contingent jeugddetentie suspect will be imposed, order him to stop again in the future the error in detail.

 

Toepassing van wetsartikelen Application of laws

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 77a, 77g(oud), 77i, 77m(oud), 77n, 77x(oud), 77y(oud), 77z(oud), 310 en 312 van het Wetboek van Strafrecht. The court has given the articles 77a, 77g (old), 77i, 77m (old), 77n, 77x (old), 77y (old), 77z (old), 310 and 312 of the Penal Code.

 

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT, RECHTDOENDE: THE ORDER OF THE COURT IS RIGHT WAY:

 

Wijst het verzoek van de raadsman tot het horen van getuigen af. Reject the request of the counsel to the hearing of witnesses away.

 

Verklaart het onder primair telastegelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar in voege als voormeld en verdachte deswege strafbaar. Explains the Basic telastegelegde proven, and to qualify as criminal acts in the aforementioned and punishable deswege suspect.

 

Veroordeelt verdachte te dier zake tot: Does a suspect animal matter to:

 

Een werkstraf, bestaande uit het verrichten van 160 uren onbetaalde arbeid. A labor, consisting of the provision of 160 hours of unpaid work. De arbeid moet binnen 12 maanden zijn verricht. The work must be done within 12 months.

 

Beveelt dat voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende jeugddetentie voor de duur van 80 dagen zal worden toegepast. Recommends that in case the convicted person’s labor is not properly carried out, jeugddetentie replacement for the duration of 80 days will be applied.

 

Een jeugddetentie voor de duur van vier weken. A jeugddetentie for four weeks.

 

Bepaalt, dat deze jeugddetentie niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op twee jaren, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Determines that this jeugddetentie will not be implemented unless the judge later ordered otherwise, on the grounds that the convicted person has until the end of a probationary period in which it is set at two years, to an offense is guilty.

 

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is telastegelegd dan het bewezenverklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij. Declares no evidence to suspect that more or otherwise telastegelegd than the stated proven and suspected it goes free.

 

Dit vonnis is gewezen door mr. BJ de Jong, voorzitter en tevens kinderrechter, mr. MJ Dijkstra en mr. A. This verdict has been delivered by Mr. BJ de Jong, President and childprotection, Mr. MJ Dijkstra and Mr. A. de Jong, rechters, bijgestaan door mr. G. de Jong, judges, assisted by Mr. G. Sannes, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 21 oktober 2008. Sannes, Registrar, and pronounced in open court of this court on October 21, 2008.

 

 

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

Please just post links to this sort of thing, not the article itself.

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

I completely agree.

(Man, what?)

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

Uh, not to be rude or anything.  But you do realize that 99% of the readers here are going to have no clue what any of that means.  Wall of text is one thing.  Wall of text in a foreign language is a whole other ball of wax.

-Ultimately what will do in mankind is a person's fear of their own freedom-

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

Hah, it's pretty obvious that the law as it is is a blunt instrument to deal with this sort of crime. If you decide virtual items have value and can be stolen, then you have to ask about whether or not you can prosecute somebody who cheats online to dupe an item, hacks a server, etc. Here the boys had already comitted a crime and would have that recorded anyway, so it's less of a big deal. But in some cases it could turn questions of player cheating into criminal offences. Take the people who scammed accounts in diablo 2 by getting people to drop items? It seems like the law isn't the best way to deal with them. On the other hand, if you do accept real money for selling an item online, and misrepresented that you had the item or the qualities of the item, then it seems pretty clear that you *should* be prosecuted, even though at market value the offence could well have involved less funds.

Point is? I don't think the law is up to dealing with these cases (it hasn't managed to catch up with pretty much any technology post 1960 so i don't think that's suprising). For now I think deciding that these items had value will probably have effects much more far-reaching than is immediately obvious and perhaps it would have been better to simply charge them with whatever the dutch system charges people with who threaten people with knives unless you do what they tell you to do; and wait for a concerted effort to help the legislation catch up. But historically those catch up attempts haven't really worked out so well so maybe putting it in the hands of judges is for the best - most of the ones i've met (no, not because i'm being prosecuted) have been fairly clever and open minded folk.

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

Here's a simple equation that I use.

Guy steals thing X from someone else (not copy, but steal). If thing X is worth money guy should be punished (excepions being that it was originally his property and that someone else stole it from him). Now whether it be a civil or criminal matter is something else.

----------------------------------------------------

"What for you bury me in the cold cold ground?" - Tasmanian devil

---------------------------------------------------- Debates are like merry go rounds. Two people take their positions then they go through the same points over and over and over again. Then when it's over they have the same positions they started in.

My thoguhts as a runescape player.

As a guy who plays runescape (I'm not going to try WoW for fear of getting addicted, I'd rather stick to an RPG that I can stop playing for a while if I need to), let me add my insight to the article.

The mask they are talking about are probably the discontinued Halloween masks which are rare and fetch a pretty penny. As for an amulet there are no rare discontinued amulets and the most expensive amulet fetches less than one fourth the price of the cheapest Halloween mask (numbers taken from the grand exchange).

Now for the part that strikes me as very suspicious.

It's the part where they forced him to give the mask and amulet to him. In an attempt to stop real world traders a long time ago (I think around the end of last year), Jagex introduced a lot of updates one of these was a trade cap. Meaning that in a trade one person cannot receive a combined benefit of more than around 30 or 50k (forget the number). In other words they couldn't possibly have traded him the mask unless they put up something in exchange worth 30k less than the mask itself (or greater). To put this in perspective, the masks are worth over 10 million gp (again getting my numbers from the grand exchange). There's no way around this either, Jagex made sure of it. So basically if this crime took place recently there was no way the victim could have given them the mask and amulet for free (and trust me 50 or 30k is not an amount people will threaten other people over unless they are new players).

The only conclusions are that this attack happened a long time ago and we're just hearing about it now or that the bullies didn't know it would be impossible for him to give them the masks, and if those are not the case than something is seriously wrong with this story.

As for the goods themselves they are property of Jagex, and yes some people exchange them for real money, but if Jagex catches you doing that (either buying or selling), than they will ban you immediately.

----------------------------------------------------

"What for you bury me in the cold cold ground?" - Tasmanian devil

---------------------------------------------------- Debates are like merry go rounds. Two people take their positions then they go through the same points over and over and over again. Then when it's over they have the same positions they started in.

Re: My thoguhts as a runescape player.

According to the article, the theft happened on "6 september vorig jaar." That's 6 september of last year. I'm going ahead and assume that's before the end of last year that you mention. So yes, it's a 'long' time ago.

Re: My thoguhts as a runescape player.

You don't consider a year a long time?

----------------------------------------------------

"What for you bury me in the cold cold ground?" - Tasmanian devil

---------------------------------------------------- Debates are like merry go rounds. Two people take their positions then they go through the same points over and over and over again. Then when it's over they have the same positions they started in.

Re: My thoguhts as a runescape player.

For a case like this to get found out, go through multiple systems (what with the ones involved being minors) and finally reaching a verdict? Not that much no.

Re: My thoguhts as a runescape player.

The courts aren't very fast in Holland, it's possible this happened before that trade cap was installed. The investigation, the hearings, etc. probably took a long time.

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

When I first read about this on TeleText, my response was "BOOYAH!!! Score one for the good guys!" I didn't know they threatened him with a knife though, that's even more disgusting.


"It is nothing and it stays nothing. (Thin) air." As to be expected from a laywer but if it's just air, then why did they go through the trouble of using physical violence to get their hands on it? And why on earth do they not realize why robbing someone like this is just plain wrong? Even for kids from fourteen/fifteen years old, that's really disappointing. They're lucky they're not going to jail, god knows I think they deserve it.

"Sometimes virtual goods are also bought and sold for money, at the internet or at the schoolyard."
Good motivation by the judge. Even if it's virtual, it having real value means it's substantial enough to judge over it. Just like, as mentioned in the article, giral money and electricity.

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

What kind of buffs could a virtual item provide that would make someone want to harm others to obtain it? 

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

Could someone refresh my memory, regarding a Japaese case like this.  I remember the one who was murdered for an in-game sword, but wasn't their a seperate case involving stolen digital items which, while it had no real life violence attached, carried a court-ordered punishment?

 

Or am I daydreaming again? ;-)

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

I think that was a chinese case which I think you might be referring to right below

www.smh.com.au/news/World/Online-gamer-killed-for-selling-virtual-weapon/2005/03/30/1111862440188.html

IMA FIRIN MAH LASER!!!

IMA FIRIN MAH LASER!!!

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

Virtual or not, the player was forced to surrender his items. I strongly support this verdict. Whereas Nightstalker argues: 

Obviously, and what is somewhat concerning, is the implication of prosecuting cases of theft of items in MMO's.  The government could assert that IT has a right to police these virtual worlds because REAL laws are being broken.

First: In my (limited legal skills, fluent Dutch) understanding, the extortion was the fact that was punished, not the "virtual item" theft. Therefore no precedent was set on "virtual" items or policing MMORPG`s.

Second: We have no Patriot Act in The Netherlands, so I`m not worried about the goverment policing MMO`s just yet. If this were an American verdict, I probably would be.

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

according to the article, the theft was also punished: Volgens de rechtbank hebben virtuele zaken voor gamers wel degelijk waarde. The main argument of the lawyers was that virtual goods don't have real value and are in possesion of Runescape. This ruling was about virtual theft, the extortion just made in violent theft instead of just theft.

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

Just because there's no Patriot Act doesn't mean you're not being watched.  I know, I know, everyone likes to think their government loves them and values their freedoms, but in reality all governments keep tabs on their citizens.  America has just come out and said it in public.

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

This is actually a very interesting legal issue.

Theft of virtual goods raises some pretty unique questions.

Do those items have "intrinsic" value, are they, in fact, worth anything?  Can their "value" be considered "sentimental" in nature.  Which normally doesn't factor into a monetary judgment.

Are they in fact that kid's "property" or are they properly the property of the creators of Runescape?  To put it another way, is my sword in WoW MINE or Blizzard's?

In the U.S. I think those kids would have been charged with assault, but there's a decent chance a judge would have had reservations about "theft" since there was no actual "item" or maybe the "item" didn't belong to the victim.

Obviously, and what is somewhat concerning, is the implication of prosecuting cases of theft of items in MMO's.  The government could assert that IT has a right to police these virtual worlds because REAL laws are being broken.

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

The lawyers actually argued that the items belonged to Runescape. I don't know if my country actually has laws about such things. 

The lawyers also said those items don't really exist. I think the fact that other people were willing to buy those items really makes it theft. Besides, the culprits wouldn't rob those items if they didn't have value.

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

The TOS for most online games states that you own nothing, not even the character.

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

All items are property of Jagex Limited. Taken from their terms of Service "You agree that all intellectual property or other rights in any game character, account and items are and will remain our property". Because of this, they could not, at least in the U.S., be charged with theft on the grounds that people buy the items (a violation of ToS and other legal issues). Go to any item selling site for MMO's and you'll see the clause (Items are owned by (game), you are not buying the item, but the time required and invested to find the item).

However, they certainly did threaten the kid with a deadly (depending on the type of knife) weapon  and that should be in violation of the law no matter where you live. I say the kids got what they deserved.

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

"All items are property of Jagex Limited. Taken from their terms of Service "You agree that all intellectual property or other rights in any game character, account and items are and will remain our property". Because of this, they could not, at least in the U.S., be charged with theft on the grounds that people buy the items (a violation of ToS and other legal issues)"

Actually, that applies pretty much to all products you buy. If you buy a CD, the CD will still be technically owned by the producer of the CD. Same with movies and even cars.

 

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

Interesting.  Is Denmanrk?  Netherlands?  a civil law system?  That might make a difference.  The U.S. used common law which can make things...kinda fun.

Re: Dutch Virtual Theft Case Involved Real-world Violence

According to wikipedia: The Dutch law, or at least the Dutch civil code (the Burgerlijk Wetboek) cannot be easily placed in one of the mentioned groups, and it has itself influenced the modern private law of other countries. The present Russian civil code is in part a translation of the Dutch one.

We got big influences from Roman and French laws, so I guess Dutch law is mostly civil law. I'm not a lawyer, so I don't know that much about the law. Have there been any virtual theft rulings in the U.S.?

Forgot your password?
Username :
Password :

Shout box

You're not permitted to post shouts.
james_fudgeI'll be watching the Facebook page09/01/2015 - 10:14am
james_fudgethe site maybe up right now, but we're not updating until we're at the new location.09/01/2015 - 10:13am
james_fudgehttps://www.facebook.com/gamepolitics09/01/2015 - 10:12am
Mattsworknamehttps://www.youtube.com/watch?v=T-Vx4_prmvo09/01/2015 - 3:18am
MattsworknameTotal bisquit talkes about why teh Deus X pre order systems is garbage.09/01/2015 - 3:18am
MechaTama31Infophile: Kind of like how you're criticizing these theoretical reactions before you've even read any? ;)09/01/2015 - 12:44am
PHX CorpI'll probaly Start the stream around 8PM Eastern08/31/2015 - 10:09pm
PHX CorpOk, see you guys Tomorrow on the GP Facebook Page, I'll be steaming either the first 2 megaman games(Through Megaman Legacy Collection) or Rare Replay as the first game on My twitch.tv page tomorrow While we wait for GP to Come back up later this week08/31/2015 - 10:01pm
james_fudgeAlso check out our Facebook page and chat there! https://www.facebook.com/gamepolitics08/31/2015 - 9:53pm
james_fudgeSee you all on the other side! Find me on Twitter :)08/31/2015 - 9:51pm
james_fudgeAllright, i'll mention this on the GP facebook page08/31/2015 - 9:49pm
PHX Corpand now it's ready to go for everyone08/31/2015 - 9:35pm
PHX Corpok, done http://www.twitch.tv/trustygemtwitch I have to put on one more finishing touch and it is ready to go08/31/2015 - 9:19pm
Andrew EisenFeel free to leave us suggestions on Facebook or Twitter too. We're going to be busy but we'll try our best to keep an eye on 'em.08/31/2015 - 8:59pm
Andrew EisenIt's an interesting idea though. If we do anything, we probably won't know until after the site goes offline so keep an eye on GP social media for announcements.08/31/2015 - 8:59pm
Andrew EisenYeah, we could use my Twitch chat box too. There's always IRC but we don't currently have a GamePolitics channel.08/31/2015 - 8:57pm
Goth_SkunkThough I think the limit is 9 at a time in the hangout, so anyone who can't get in would be stuck out in the 'on air' portion.08/31/2015 - 8:57pm
Andrew EisenFor the show, I'd like the chat open to anyone who wants to watch.08/31/2015 - 8:55pm
PHX CorpI could Set Up a Temporary chatroom on My twitch.TV page while GP is busy updating the site(since I'll be Fighting Megaman Legacy Collection on Xbox one)08/31/2015 - 8:54pm
Goth_SkunkI don't see a problem with inviting viewers. It's not like I'm advocating this to be an open forum, just something specific to GP members.08/31/2015 - 8:53pm

Be Heard - Contact Your Politician